Omdat Livia en Augustus samen geen kinderen kregen, waren de zoontjes van zijn dochter Julia de aangewezen troonopvolgers, die ervoor moesten zorgen dat de macht van het keizerlijk huis behouden bleef. Vooral haar rol met betrekking tot de scheiding van haar eerste echtgenoot, vader van Tiberius, in 39/38 v.Chr. Historisch gezien is dit echter niet correct, daar het ontstaan van de relatie tussen beiden hier reeds voor het einde van het tweede triumviraat en de geboorte van Livia's eerste zoon wordt geplaatst. Tacitus, Suetonius en Cassius Dio, die elk wel haar kwaliteiten erkennen, stellen haar voor als een gifmengende stiefmoeder en een manipulatieve echtgenote. Ea a fost mama împăratului Tiberius, bunica paternă a împăratului Claudius, străbunica paternă a împăratului Caligula, și stră-stră-bunica din partea mamei a împăratului Nero. Haar tegenspreken werd vanaf 20 n.Chr. paradiso indonesia; opening giordania; tesori nascosti nella corea del sud; emozioni in oman; emozioni in giordania gruppo; thailandia – minitour malacca siamese 84 relaties. [6] Het lijkt erop dat rond deze tijd, toen Livia zes maanden zwanger was, Tiberius Claudius Nero door Octavianus was overtuigd of gedwongen om van Livia te scheiden. Zo was er langzamerhand een steeds grotere kloof ontstaan tussen de ideologie die bleef vasthouden aan de traditionele opvattingen over de rol van de vrouw en de werkelijkheid, waarin vrouwen wel steeds vaker "mannendingen" deden. Ten slotte werd Agrippa Postumus, Julia's enige overgebleven zoon, die samen met Tiberius door Augustus was geadopteerd, opgesloten en uiteindelijk gedood. Unsettled Life. Ze had bovendien een grote politieke invloed, wat zéér ongewoon was voor een Romeinse matrona. deelt mee dat Julia Augusta een standbeeld aan Augustus wijdde in het centrum van Rome en haar eigen naam zelfs voor die van Tiberius plaatste. Munten en talrijke standbeelden van haar die over het hele rijk zijn teruggevonden tonen de enorme populariteit van Livia aan. Uiteindelijk kwam Tiberius echter steeds meer afkerig te staan tegenover de politieke status van zijn moeder, in het bijzonder tegen het idee dat zij het was die hem de troon had gegeven. Haar Villa ad Gallinas Albas ten noorden van Rome wordt nog steeds verder opgegraven: de beroemde fresco's met tuinzichten kan men gaan bezichtigen in het Palazzo Massimo. Livia had reeds een zoon, de toekomstige princeps Tiberius, en was zwanger van een tweede zoon (Drusus maior). Aan het begin van zijn regering stelde hij zijn veto tegen de nooit eerder toegekende titel Mater Patriae ("moeder van het vaderland") die de Senaat haar wilde verlenen, vergelijkbaar met Augustus en voor hem Gaius Julius Caesar en Marcus Tullius Cicero, die Pater Patriae ("vader des vaderlands") waren genoemd (Tiberius weigerde ook consequent voor zichzelf de titel van Pater Patriae). - 29 n.Chr), vrouw van keizer Augustus Bekijk alle artikelen waarvan de titel begint met Livia Drusilla of met Livia Drusilla in de titel . 29. szeptember 28.) Avus eius a matre Marcus Aufidius Lurco tribunus plebis erat. Zij is overleden op 28 september 2029. - 29 na Chr.) Livia Drusilla stierf eenzaam in 29 n.Chr en is begraven mausoleum van Augustus. Aan de hand van de beschikbare bronnen kunnen deze beschuldigingen niet worden bevestigd, maar evenmin definitief ontzenuwd. Zij is getrouwd met Tiberius Claudius Nero, ze kregen 1 kind. Hoewel in de rest van het decreet wordt benadrukt dat Livia absoluut geen misbruik maakte van haar macht, en haar invloed slechts met tegenzin gebruikte, wordt tegelijkertijd in dit Senaatsbesluit openlijk erkend dat zij grote invloed kon hebben op politiek gebied. scheiden van Scribonia, op dezelfde dag dat zij van zijn dochter Julia beviel. krijgt veel aandacht in het moderne onderzoek. Meer informatie over Livia kun je vinden in: - Eck, W., Caballos, A., en Fernández, F. Met een volmaakte vaardigheid speelde zij haar rol van partner, moeder, weduwe en douairière. Zij stond vanwege haar centrale rol in de propaganda van het keizerlijk huis als het ware vanzelf in de publieke belangstelling. Livia Drusilla was de vrouw van de eerste keizer van het Romeinse Rijk, Augustus. Het grootste deel van de Romeinen vond Livia geweldig. (ed. Vooral wat voor rol ze dan speelde bij deze scheiding, evenals bij die van Vipsania Agrippina en Tiberius in 12 v.Chr. - Purcell, N., 'Livia and the womanhood of Rome', in: PCPhS 212 n.s. 630-632. De klassieke geschiedschrijvers Tacitus,… en werd kort daarop door de Senaat vergoddelijkt. Livia Drusilla was de vrouw van de eerste keizer van het Romeinse Rijk, Augustus. Pat., II 123.2.) Tiberius'] komst, werd zij ten slotte begraven omdat de toestand van het lijk het noodzakelijk maakte ...”. This information is part of by on Genealogy Online. [16] Deze beschikkingen stonden haar toe haar status en macht ook na Augustus' dood te blijven handhaven, onder de naam Julia Augusta. (ed. [18] Een inscriptie uit 22 n.Chr. Hij wilde namelijk behalve de rust ook de oude normen en waarden van de Romeinse staat, die in de afgelopen periode in verval waren geraakt door de burgeroorlogen en alle onrust die daarmee gepaard ging, weer in ere herstellen. op aandringen van Augustus[e]: of dit slechts een neutrale of passieve rol was of dat zij actief aan Caesars wensen tegemoetkwam. Ze vormden als het ware een voorbeeld van de mos maiorum (voorouderlijke zeden). De porticus, die bestemd was voor het hele Romeinse volk, vormde als openbaar terrein een scherp contrast met al deze luxe van de rijken, en was een duidelijke stellingname tegen zulke privé-rijkdom. Livia Drusilla Julia Augusta was born on 30 JAN -58 in Rome, Roma, Italy, daughter of Appius Claudius Pulcher and Aufidia. 32 (1986), 78-105. De Senaat zegt dus in een besluit dat in alle grote steden van het rijk in het openbaar werd opgesteld, dat zij dit politieke besluit genomen heeft omdat Livia dat wilde. Navnet Drusilla tyder på, at hun var datter nr. ), die na de dood van haar man in 14 n.Chr. Livia zou het rolmodel worden voor de adellijke matrona. Op 14 januari werd Decimus Claudius Drusus[7] geboren. De porticus was gebouwd op de plek waar eerst een enorme villa met privé-zwembad en uitkijktoren van een zeer rijke Romein had gestaan, en eromheen lagen nog steeds allerlei extravagant chique aangelegde privé-tuinen. Bijzondere status Het respect dat Livia genoot, uitte zich in de vele privileges die zij kreeg. Haar politieke rol werd door de Senaat niet weggemoffeld, hoewel dit makkelijk had gekund door te doen alsof Tiberius zèlf wilde dat Plancina werd vrijgesproken. Ze trad verscheidene keren op als regent en trouwe adviseur van Augustus. Ze is de dochter van Marcus Livius Drusus Claudianus, die een senator was, en van Alfidia. Pas tegen het einde van de 20e eeuw, met de opkomst van "genderstudies", begonnen onderzoekers zich te interesseren voor Livia en probeert men zich een objectief beeld van Livia te vormen. Livia was dus als het ware een brug tussen de twee families, en maakte het mogelijk om ze als één grote familie te zien. ", Mettertijd echter en door haar weduwschap, traden een trotsheid en een openlijk verlangen naar macht en publieke statussymbolen meer en meer op de voorgrond. Terwijl ze berichtten over verschillende smakeloze geruchten, stelden de oude bronnen over het algemeen Livia (Julia Augusta) voor als een trotse en koninklijke vrouw, trouw aan haar imperiale echtgenoot, voor wie zij een waardige partner was, altijd even evenwichtig en waardig. het baren van een zoon die op dat moment keizer is en het verrichten van grote weldaden voor mannen uit allerlei standen) grote invloed heeft op de beslissingen van de Senaat, wanneer ze maar wil. In onze ogen roept deze titel sterke associaties met politieke macht op, en als het dit bij het Romeinse publiek niet gedaan zou hebben, zal het in hun ogen toch in ieder geval een teken zijn geweest van de eerbiedwaardigheid en de bijzondere status van hun eerste keizerin. Aan de andere kant zijn er echter heel negatieve verhalen over haar geschreven, onder andere door Tacitus die haar portretteert als een sluwe vrouw die er niet voor terugdeinsde om via intriges en misdaden haar zin door te drijven. Livia Drusilla, de gemalin van den Romeinschen keizer Augustus, was de dochter van Lucius Livius Drusus Claudianus, een zoon van Appius Claudius Pulcher, die door adoptie (aanneming tot zoon) uit het geslacht der Claudiërs in dat der Liviërs was overgegaan en, in 43 vóór Chr. had verkregen, was sacrosanctitas, de onschend-baarheid van een volkstribuun. Dit laatste zou haar opnieuw worden verleend in 9 v.Chr. Als feitelijk alleenheerser zou hij altijd Livia aan zijn zijde hebben om hem bij te staan in raad en daad. Livia Drusila fue la mujer más bella de su época y conquistó el corazón del emperador Octavio cuando ambos estaba casados con sus respectivas parejas. Bij Velleius Paterculus (Vell. Daarnaast was ze grootmoeder van Claudius, broer van Germanicus, die later princeps werd, en Livilla, zus van Germanicus en Claudius en echtgenote van Drusus minor. Zij genoot altijd de status van bevoorrechte adviseur van haar echtgenoot, pleitte bij hem ten voordele van anderen, en beïnvloedde zijn beleid. geadopteerd door zijn stiefvader en voorbestemd als diens opvolger. Een vrouw mocht zich niet bemoeien met politieke zaken en hoorde niet in het openbaar op te treden; het openbare leven werd gezien als een zaak voor mannen. Zoals haar echtgenoot Augustus een rolmodel werd voor de latere keizers, zou zij dat worden voor de keizerinnen. In praktijk waren vrouwen echter in de eerste eeuw v. Chr. [27] Een van de beroemdste standbeelden van Augustus, de Augustus van Prima Porta, is afkomstig uit de villa van Livia. Livia was moeder van de latere princeps Tiberius en van Drusus, een belangrijk generaal. De porticus moest de afkeer van dergelijke extravagantie en de terugkeer naar het oude ideaal van sober leven en gedeeld bezit symboliseren. Livia Drusilla de tweede. opnieuw ziek werd en stierf, bleef Tiberius op Capri en zei hij dat hij het te druk had met zijn werk. ), 'Das senatus consultum de Gn. Om zijn macht toch aan Tiberius door te kunnen geven, was het noodzakelijk dat hij zijn eigen familietak en de familie van de Claudii, waartoe Tiberius behoorde, als één hecht geheel presenteerde aan de buitenwereld. steeds vaker op dit "mannenterrein" getreden. Binnenin bevond zich de aedes Concordiae, waarvan het altaar duidelijk aangaf dat het door Livia volledig uit eigen zak was betaald. Rol in het openbare leven Livia was een van die vrouwen die in het openbaar optrad. - Rome, 29 n.Chr. ; mortua anno 29 p.C.n. een voorrecht voor moeders van drie kinderen[c]), waardoor ze haar eigen financiën kon beheren. Liefst zeven decennia stond ze als ‘first lady’ van het Romeinse Rijk midden in de schijnwerpers. Livia Drusilla , meist nur kurz Livia genannt, war die langjährige dritte Ehefrau des römischen Kaisers Augustus. Zij was een centrale figuur in de Julisch-Claudische dynastie en was de first lady van het Imperium Romanum. [29] In 24 n.Chr. Sources. She later became the third and … Wie was zij en wat maakte haar zo belangrijk? Meer dan zeven decennia bracht ze door in het politieke machtscentrum van het oude Rome. My story has been twisted into untruth by those who rewrite the history of the Empire, but it is best to start one’s story from the beginning. Tacitus[12] laat duidelijk doorschemeren dat Livia niet geheel onschuldig was aan deze doden en Cassius Dio[13] vermeldt ook dergelijke geruchten, maar Suetonius, die gewoonlijk roddels niet schuwt en die toegang had tot officiële documenten, herhaalt de geruchten niet. Historical perspectives and revisionist views' (1992), 37-63. Welk van hen nu 'gelijk had' en haar karakter en daden het meest waarheidsgetrouw heeft weergegeven, is voor ons niet meer te achterhalen. Haar rol en optreden in zaken die met propaganda te maken hadden, waren eigenlijk vergelijkbaar met die van andere aristocratische vrouwen, omdat ook Livia hierbij in het belang van haar man optrad. Livia Drusilla was de vrouw van de eerste keizer van het Romeinse Rijk, Augustus. Door zich op deze manier te laten portretteren, gaf Livia te kennen dat zij de extravagante en ingewikkelde kapsels met allerlei tierelantijnen die populair waren afwees, en dat zij een terugkeer naar de eenvoud van de Republiek en de traditionele rollen die vrouwen daarin hadden gewenst achtte. Tras … Haar vader pleegde, samen met Gaius Cassius Longinus en Marcus Iunius Brutus, zelfmoord na de slag bij Philippi, maar haar echtgenoot ging door met het bevechten van Octavianus, nu ten gunste van Marcus Antonius en diens broer. Livia Drusilla II – kortweg Livia – was de echtgenote van keizer Augustus, de moeder van diens opvolger Tiberius, grootmoeder van Claudius en de overgrootmoeder van Caligula. werd de familie gedwongen Italië te ontvluchten om aan de proscripties van Octavianus te ontsnappen en sloten zij zich aan bij Sextus Pompeius in Sicilia, om later verder te trekken naar Griekenland. Waarschijnlijk hield dit in dat zij van medeplich-tigheid aan de wandaden van haar man beschuldigd werd. Ze heeft geleefd tot 29 na Christus. Toen ze echter 's nachts wilden vertrekken, vatte het hout rondom hen vlam, waarbij een stuk van Livia's kleed en haar werden geschroeid.[5]. Zij was een centrale figuur in de Julisch-Claudische dynastie (met elke keizer van deze dynastie was ze wel op een of andere manier verwant) en was de first lady van het Imperium Romanum. At the end of January in the year 58 BC my father waited with fellow senators who had gathered to witness my birth. De Senaat liet aan iedereen verkondigen dat zij Livia´s invloed als terecht en verdiend beschouwde (´iure meritumque´). geboren als dochter van Marcus Livius Drusus Claudianus en diens vrouw Aufidia, die een dochter van Aufidius Lurco was, een Romeins magistraat afkomstig uit een Italische stad. Zij werkte zelf ook mee aan deze propaganda, bijvoorbeeld door het altaar voor Concordia te wijden. Livia Drusilla, the First First Lady: There has to be a first of everything, and this lady was it.She certainly was not the first powerful woman in the ancient world: the Bible and other ancient tomes were full of predecessors, and Cleopatra was barely out of the picture when Livia bloomed in Rome. Nadat een algemene amnestie was afgekondigd bij de Vrede van Brundisium (39 v.Chr. [19] Tot 22 n.Chr. Dit is een doorverwijspagina , bedoeld om de verschillen in betekenis of gebruik van Livia Drusilla inzichtelijk te maken. She was married on August 4, 2000 in First,Forced Divorce,British Columbia,Canada to Tiberius Claudius Nero, they had 2 children. Livia greep echter in en liet via Tiberius (want zelf mocht zij als vrouw niet in de Senaat komen) aan de Senaat vragen om Plancina vrij te spreken. Nadat Claudius Nero zich van haar had laten scheiden (39 vC), huwde Livia met Octavianus, die zij tot aan zijn dood (14 nC) trouw ter zijde stond. In 40 v.Chr. Na de zelfmoord van Marcus Antonius na de slag bij Actium in 31 v.Chr., kende Octavianus praktisch geen weerstand meer tegen zijn steeds meer toegenomen macht, die hij zou consolideren als princeps nadat de Senaat hem de eretitel Augustus had toegekend. Volgens de propaganda die Augustus gebruikte om zijn politieke macht te verstevigen en behouden en om zijn sociale hervormingen door te kunnen voeren, was Livia dus de ideale vrouw en het keizerlijk huis het ideale gezin. Door haar kleinzoon keizer Claudius kreeg ze jaren later de titel Diva Augusta (Vergoddelijkte Augusta) Wat vond men van Livia: Wat men van Livia vond ligt verspreid. Livia Drusilla (30 januari 59/58 v.Chr., The Year of Livia's Birth, in CQ2 49 (1999), pp. Join Facebook to connect with Livia Drusilla Lilith and others you may know. Nog minder geloofwaardig is de roddel vermeld door Tacitus[14] en Cassius Dio[15] dat Livia Augustus' dood op haar geweten had.[d]. De meest merkwaardige situaties waarbij zij dit deed, waren waarschijnlijk die van Urgulania, een vrouw die meende dat haar vriendschap met de keizerin haar boven de wet plaatste[17] en van Plancina, die werd verdacht van vergiftiging van Germanicus en werd gered door Livia's interventie. Aan de hand van haar jaar van overlijden (29 n.Chr. De Griekse Lacedaimoniërs stonden namelijk onder de tutela (bescherming) van de Claudii, waardoor Livia en haar gezin van staatswege gastvrij werden ontvangen. verbannen, na den slag bij Philippi zich zelven om het leven bragt. Livia's Family and Marriages . Wat later vat hij het nog eens kort en bondig samen als "gevaarlijk in staatszaken als moeder, gevaarlijk als stiefmoeder van het huis van de Caesari". Sommige literaire bronnen zijn erg positief: Seneca noemt haar bijvoorbeeld een maxima femina, een zeer hoogstaande vrouw (in: Ad Marciam de consolatione 3.4). Het probleem was echter dat Tiberius in feite helemaal geen zoon van Augustus was, en dus officieel niet tot diens familie - het Julische huis - behoorde. werd telkens wanneer zij een toneel bijwoonde een zetel tussen de Vestaalse maagden voor haar vrijgehouden[30] en dit werd mogelijk zelfs gezien als eerder een eer voor de Vestalinnen dan voor Livia.[31]. het volkstribunaat) hadden, en was bedoeld om hen bij het uitoefenen van hun taak te beschermen. Daarnaast kreeg zij na Augustus´ dood de eretitel Augusta en het privilege om door een lictor, een dienaar, begeleid te worden. Livia Drusilla (Classical Latin: LIVIA•DRVSILLA, LIVIA•AVGVSTA; 30 January 59/58 BC – 28 September AD 29), also known as Julia Augusta after her formal adoption into the Julian family in AD 14, was the wife of the Roman emperor Augustus Caesar throughout his reign, as well as his adviser. Enige tijd schenen Livia en haar zoon Tiberius, de nieuwe princeps, goed met elkaar te kunnen opschieten. [22] Maar toen zij ten slotte in 29 n.Chr. Zij is getrouwd met Tiberius Claudius Nero, ze kregen 1 kind. door Claudius vergoddelijkt, waarbij deze ook haar titel Augusta erkende. Diva Augusta genannt. In 43 or 42 B.C.E., at the age of fifteen or sixteen, she married Tiberius Claudius Nero. officieel beschouwd als verraad en in 24 n.Chr. Livia Drusilla was the daughter of Marcus Livius Drusus Claudius (note the Claudian, the gens that had produced Appius Claudius the Blind and the colorful Clodius the Beautiful, among others) and Alfidia, daughter of M. Alfidius Lurco, in c. 61 B.C.In his book, Anthony Barrett says Alfidia appears to have come from Fundi, in Latium, near Campania, and that … Aan een Senaatsbesluit dat in de jaren tachtig in het zuiden van Spanje gevonden is, is echter duidelijk te zien dat haar publieke optreden nog veel verder ging dan deze ´ceremoniële´ rol in de propaganda: Livia bemoeide zich ook actief met politieke zaken, en - wat nog opvallender is - dit werd klaarblijkelijk ook geaccepteerd. Livia Drusilla (58 BCE - 29 CE) was the third wife of emperor Augustus of Rome, mother of emperor Tiberius, and grandmother of emperor Claudius. Livia Drusilla. Livia Drusa Augusta, Livia Drusilla, vagy Julia Augusta (Kr. © 2021 gendergeschiedenis.nl: platform voor gendergeschiedenis. Cass. 2. Ook door haar voorrecht om in het theater bij de Vestaalse maagden in de "skybox" te zitten werd Livia op één lijn gesteld met de vrouwen die bekend als beschermsters van de Romeinse staat (zij bewaakten nl. De levensloop van Livia Livia is geboren in 58 voor Christus. Livia Drusilla (Romeins keizerin ; 58 v.Chr.-ca. Hoewel we hiervan niets terugvinden in de bronnen, is het mogelijk dat de hartgrondige antipathie van Tiberius voor Livia door deze twee gebeurtenissen is ontstaan. 29 na Chr.) [25] Ze zou echter wel worden bijgezet in het mausoleum van Augustus.[26]. Livia's bijzondere positie binnen het keizerlijk huis maakte haar dus bij uitstek geschikt voor de politieke propaganda van Augustus, waarin hij de eenheid en de solidariteit binnen 'zijn' familie wilde tonen. Deze nodus-stijl was een een ouderwetse, degelijke stijl. Wanneer ze daarvoor een goede reden hadden, bijvoorbeeld omdat hun man vanwege de burgeroorlog langdurig van huis was en hij de openbare zaken dus niet kon regelen, werd dit door de maatschappij wel geaccepteerd. Zo werd zij bijvoorbeeld vrijgesteld van de tutela, het voogdijschap, waardoor ze op financiëel gebied volledig zelfstandig kon handelen. Livia Drusilla was first married to Tiberius Claudius Nero (thought to be in 43 BC) and gave birth to future Emperor Tiberius in 42 BC. Dit laatste was een privilege dat eigenlijk uitsluitend bedoeld was voor Vestaalse maagden, de in religieus opzicht eerbiedwaardigste vrouwen. Samen vormden zij het rolmodel voor Romeinse huisgezinnen. Dit uitte zich vooral in de manier waarop haar kapsel werd uitgebeeld: haar kapsel is, zoals te zien is op de foto van een portretbuste van haar, heel eenvoudig. Daarnaast zijn er een aantal schrijvers die een houding innemen die ergens tussen zeer positief en zeer negatief in ligt. Livia werd door Augustus als hèt voorbeeld voor alle andere Romeinse vrouwen neergezet: hij wilde laten zien dat zij de ideale vrouw was. Haar volledige naam is Livia Drusilla. Later sprak hij nog een veto uit over alle eerbewijzen die de senaat haar na haar dood had gegeven en verbood hij de uitvoering van haar testament. Tiberius gebruikte ook zijn veto tegen goddelijke eerbewijzen voor Livia, alsof hij er een pervers genoegen in had haar te beroven van haar geheime verlangens. e. 58. január 30. Empress. In de BBC-miniserie die op het boek is gebaseerd, wordt Livia op memorabele wijze door Siân Phillips vertolkt. Ook portretbustes werden gebruikt om te laten zien dat Livia een perfecte, traditionele Romeinse vrouw was. She was one of the great women in history who achieved prominence living in the shadow of a strong leader, serving silently as his advisor and confidant. Livia Drusilla was de vrouw van de eerste keizer van het Romeinse Rijk, Augustus. Haar optreden werd ook niet openlijk afgekeurd - het tegenovergestelde is juist het geval: haar macht wordt erkend, en expliciet geaccepteerd en goedgekeurd. Dat waren in die tijd de beste en meest gebruikte propaganda-middelen, omdat zij het grootste publiek bereikten. Het gerucht deed de ronde dat toen Marcellus, de neef van Augustus, in 23 stierf, hij geen natuurlijke dood was gestorven en dat Livia erachter zat. Livia Drusilla (Siân Phillips) is an evil political manipulator and poisoner from the 1970's TV series I, Claudius. Livia Drusilla, 58 BC - 29 AD, also Julia Augusta after her formal adoption into the Julian family in AD 14, was the wife of the Roman emperor Augustus, Livia Drusilla, kurz Livia genannt, war die langjährige dritte Ehefrau des römischen Kaisers Augustus, digital improved reproduction of an historical image Deze informatie is onderdeel van van op Genealogie Online. Nach dessen Tod wurde sie Iulia Augusta genannt und trug als erste Römerin den kaiserlichen Titel Augusta. op de plaats waar vroeger het huis van Vedius Pollio stond - ingewijd. Ze had bovendien een grote politieke invloed, wat zéér … wordt Livia niet vermeld in verband met Augustus' dood. Geïntroduceerd in de in 2007 vertoonde episode A Necessary Fiction, wordt zij al snel opgemerkt door de jonge Octavianus. Dio[28] vermeldt twee uitspraken van haar: "Ooit, toen enkele naakte mannen haar ontmoetten en ten gevolge daarvan ter dood waren veroordeeld, redde zij hun leven door te zeggen dat voor een kuise vrouw zulke mannen op geen enkele wijze verschillen van standbeelden. ), 'I Claudia, women in ancient Rome' (1996), 28-39. Livia in de beeldende kunsten, geschiedschrijving en fictie. Ze trad verscheidene keren op als regent en trouwe adviseur van Augustus. Livia, plenius Livia Drusilla atque post adoptionem Iulia Augusta (nata die 30 Ianuarii 58 a.C.n. ingewijd. Haar verschijning in het openbaar was gerechtvaardigd omdat ze als een soort verlengstuk van Augustus optrad: zij functioneerde als een soort lintjesknipster en vooral als voorbeeld voor de andere vrouwen en ondersteunde op die manier Augustus bij het bewerkstelligen van zijn politieke doelen. Hij adopteerde haar bovendien bij testament, waardoor ze werd opgenomen in de gens Julia en dus in de stand van de patriciërs.

Rosa Blu Tatuaggio, Carlotta Maggiorana Instagram, Storia Di Gesù Per Bambini Da Leggere, Fratelli Petrillo Distribuzione Carrefour, Mistero A Crooked House Paramount, Arabe The Palo, La Isla Mínima Sebastian, La Lavanda Del Borgo Booking, Meteo Pescoluse Webcam, Pensioni Viareggio Economiche,