Welk van hen nu 'gelijk had' en haar karakter en daden het meest waarheidsgetrouw heeft weergegeven, is voor ons niet meer te achterhalen. ingewijd. In onze ogen roept deze titel sterke associaties met politieke macht op, en als het dit bij het Romeinse publiek niet gedaan zou hebben, zal het in hun ogen toch in ieder geval een teken zijn geweest van de eerbiedwaardigheid en de bijzondere status van hun eerste keizerin. Empress. She was one of the great women in history who achieved prominence living in the shadow of a strong leader, serving silently as his advisor and confidant. Julia Augusta werd genoemd, was de vrouw van keizer Augustus en de machtigste vrouw onder het principaat. Zij had haar eigen kring van clientes en bracht vele protegés tot politieke ambten, waaronder de grootvader van Otho en Galba zelf! In 43 or 42 B.C.E., at the age of fifteen or sixteen, she married Tiberius Claudius Nero. Sources. Zij werd in 42 n.Chr. Wanneer ze daarvoor een goede reden hadden, bijvoorbeeld omdat hun man vanwege de burgeroorlog langdurig van huis was en hij de openbare zaken dus niet kon regelen, werd dit door de maatschappij wel geaccepteerd. Met een volmaakte vaardigheid speelde zij haar rol van partner, moeder, weduwe en douairière. Men heeft ook gesuggereerd dat Livia mogelijk achter het eerste huwelijk van Tiberius zat, daar Vipsania een dochter was van Agrippa, Octavianus' rechterhand. ; Tac.. Merk op dat ze feitelijk nooit drie kinderen heeft gehad (tenzij we haar stiefdochter Julia meerekenen), maar dat het beeld van een moeder van drie kinderen ook beter paste in de propaganda van Augustus voor gezinnen met meer dan drie kinderen. Her children from a first marriage to a member of the Claudian family were adopted by Octavian Augustus, whom she married in 38 BC before he became emperor. Haar optreden werd ook niet openlijk afgekeurd - het tegenovergestelde is juist het geval: haar macht wordt erkend, en expliciet geaccepteerd en goedgekeurd. De levensloop van Livia Livia is geboren in 58 voor Christus. ), 'Das senatus consultum de Gn. [1] - Rome, 29 n.Chr. De Senaat zegt dus in een besluit dat in alle grote steden van het rijk in het openbaar werd opgesteld, dat zij dit politieke besluit genomen heeft omdat Livia dat wilde. werd de familie gedwongen Italië te ontvluchten om aan de proscripties van Octavianus te ontsnappen en sloten zij zich aan bij Sextus Pompeius in Sicilia, om later verder te trekken naar Griekenland. - 29 na Chr.) het baren van een zoon die op dat moment keizer is en het verrichten van grote weldaden voor mannen uit allerlei standen) grote invloed heeft op de beslissingen van de Senaat, wanneer ze maar wil. De tegenstrijdigheid van de verhalen die de historische schrijvers over Livia vertellen is misschien te verklaren als een gevolg van de spanning die er in deze periode bestond tussen de ideologie met betrekking tot de rol van de vrouw in de maatschappij, en de praktijk. Livia Drusilla was first married to Tiberius Claudius Nero (thought to be in 43 BC) and gave birth to future Emperor Tiberius in 42 BC. Livia Drusilla (30 januari 59/58 v.Chr., The Year of Livia's Birth, in CQ2 49 (1999), pp. bij de dood van haar zoon Drusus, samen met het ius trium liberorum (recht van drie kinderen, d.i. De klassieke geschiedschrijvers Tacitus,… geadopteerd door zijn stiefvader en voorbestemd als diens opvolger. Dit laatste was een privilege dat eigenlijk uitsluitend bedoeld was voor Vestaalse maagden, de in religieus opzicht eerbiedwaardigste vrouwen. werd ter hare ere de porticus Liviae - waarvan de bouw begonnen was door Augustus in 15 v.Chr. Livia was dus als het ware een brug tussen de twee families, en maakte het mogelijk om ze als één grote familie te zien. Zij genoot altijd de status van bevoorrechte adviseur van haar echtgenoot, pleitte bij hem ten voordele van anderen, en beïnvloedde zijn beleid. Navnet Drusilla tyder på, at hun var datter nr. Ten slotte werd Agrippa Postumus, Julia's enige overgebleven zoon, die samen met Tiberius door Augustus was geadopteerd, opgesloten en uiteindelijk gedood. Ook door haar voorrecht om in het theater bij de Vestaalse maagden in de "skybox" te zitten werd Livia op één lijn gesteld met de vrouwen die bekend als beschermsters van de Romeinse staat (zij bewaakten nl. Haar rol en optreden in zaken die met propaganda te maken hadden, waren eigenlijk vergelijkbaar met die van andere aristocratische vrouwen, omdat ook Livia hierbij in het belang van haar man optrad. Maar kennelijk vond de Senaat het niet nodig haar rol weg te moffelen. Caligula] de hoop koesterde op zijn [d.i. – Kr.u. De porticus moest de afkeer van dergelijke extravagantie en de terugkeer naar het oude ideaal van sober leven en gedeeld bezit symboliseren. Het verhaal deed de ronde dat Octavianus onmiddellijk op haar verliefd werd, hoewel hij nog steeds met Scribonia was getrouwd. [25] Ze zou echter wel worden bijgezet in het mausoleum van Augustus.[26]. In 40 v.Chr. De Griekse Lacedaimoniërs stonden namelijk onder de tutela (bescherming) van de Claudii, waardoor Livia en haar gezin van staatswege gastvrij werden ontvangen. Livia Drusilla Julia Augusta was born on 30 JAN -58 in Rome, Roma, Italy, daughter of Appius Claudius Pulcher and Aufidia. Pas tegen het einde van de 20e eeuw, met de opkomst van "genderstudies", begonnen onderzoekers zich te interesseren voor Livia en probeert men zich een objectief beeld van Livia te vormen. Diva Augusta genannt. Hoewel we hiervan niets terugvinden in de bronnen, is het mogelijk dat de hartgrondige antipathie van Tiberius voor Livia door deze twee gebeurtenissen is ontstaan. Een heel bijzonder privilege, dat Livia in 35 v.Chr. [22] Maar toen zij ten slotte in 29 n.Chr. Livia Drusilla was the daughter of Marcus Livius Drusus Claudius (note the Claudian, the gens that had produced Appius Claudius the Blind and the colorful Clodius the Beautiful, among others) and Alfidia, daughter of M. Alfidius Lurco, in c. 61 B.C.In his book, Anthony Barrett says Alfidia appears to have come from Fundi, in Latium, near Campania, and that … Haar volledige naam is Livia Drusilla. Later sprak hij nog een veto uit over alle eerbewijzen die de senaat haar na haar dood had gegeven en verbood hij de uitvoering van haar testament. In de BBC-miniserie die op het boek is gebaseerd, wordt Livia op memorabele wijze door Siân Phillips vertolkt. deelt mee dat Julia Augusta een standbeeld aan Augustus wijdde in het centrum van Rome en haar eigen naam zelfs voor die van Tiberius plaatste. Terwijl ze berichtten over verschillende smakeloze geruchten, stelden de oude bronnen over het algemeen Livia (Julia Augusta) voor als een trotse en koninklijke vrouw, trouw aan haar imperiale echtgenoot, voor wie zij een waardige partner was, altijd even evenwichtig en waardig. - 28 septembrie 29), cunoscută și sub numele de Livia Augusta, a fost soția împăratului roman Augustus precum și consilierul său. - Flory, M.B., 'Sic exempla parantur: Livia's shrine to Concordia and the Porticus Liviae', in: Historia 33 (1984), 309-330. Toen iemand haar vroeg hoe zij zo een grote invloed over Augustus had verkregen, antwoordde zij dat het door zelf scrupuleus kuis te zijn, te doen wat hij maar wilde, zich niet te bemoeien met eender welke van zijn zaken en vooral door te doen alsof ze zijn favoriete minnaressen noch hoorde, noch zag. - Kleiner, D.E., 'Imperial women as patrons of the arts in the early Empire', in: Kleiner, D.E., Matheson, S.B. ), die na de dood van haar man in 14 n.Chr. Livia Drusilla I.XXX.LVIII . Livia Drusilla II (59/58 v.Chr. Ze is de dochter van Marcus Livius Drusus Claudianus, die een senator was, en van Alfidia. Waarschijnlijk hield dit in dat zij van medeplich-tigheid aan de wandaden van haar man beschuldigd werd. Zo werd zij bijvoorbeeld vrijgesteld van de tutela, het voogdijschap, waardoor ze op financiëel gebied volledig zelfstandig kon handelen. Uiteindelijk kwam Tiberius echter steeds meer afkerig te staan tegenover de politieke status van zijn moeder, in het bijzonder tegen het idee dat zij het was die hem de troon had gegeven. Als de Senaat het had gewild, had zij in het besluit de invloed van Livia weg kunnen laten om het zo te laten lijken alsof Livia helemaal niet in het openbaar politieke beslissingen kon laten nemen. Livia var datter af Aufidia og Marcus Livius Drusus Claudianus. Livia werd op 30 januari 58 v.Chr. Ea a fost mama împăratului Tiberius, bunica paternă a împăratului Claudius, străbunica paternă a împăratului Caligula, și stră-stră-bunica din partea mamei a împăratului Nero. Liefst zeven decennia stond ze als ‘first lady’ van het Romeinse Rijk midden in de schijnwerpers. Livia's bijzondere positie binnen het keizerlijk huis maakte haar dus bij uitstek geschikt voor de politieke propaganda van Augustus, waarin hij de eenheid en de solidariteit binnen 'zijn' familie wilde tonen. Historisch gezien is dit echter niet correct, daar het ontstaan van de relatie tussen beiden hier reeds voor het einde van het tweede triumviraat en de geboorte van Livia's eerste zoon wordt geplaatst. She later became the third and … Livia was born into a patrician family with a long history of active political involvement. Toen Livia in 22 ziek was, haastte Tiberius zich om terug te keren naar Rome om bij haar te zijn. © 2021 gendergeschiedenis.nl: platform voor gendergeschiedenis. Zij was een centrale figuur in de Julisch-Claudische dynastie en was de first lady van het Imperium Romanum. Genealogy profile for Livia Drusa Livia Drusa (-120 - -93) - Genealogy Genealogy for Livia Drusa (-120 - -93) family tree on Geni, with over 200 million profiles of ancestors and living relatives. Dit is een doorverwijspagina , bedoeld om de verschillen in betekenis of gebruik van Livia Drusilla inzichtelijk te maken. [8] Tiberius Claudius Nero was aanwezig bij het huwelijk en gaf haar ten huwelijk "precies zoals een vader zou doen. Volgens velen was zij de machtigste vrouw van Rome rond het begin van onze jaartelling. Het grootste deel van de Romeinen vond Livia geweldig. Buy Authentic Ancient Greek and Roman Coins 1,605 views 6:11 Livia Drusilla Augusta is geboren op 30 JAN 58 BC, dochter van Marcus Livius Drusus Claudianus. De Romeinse vrouw moest zich weer als een traditionele matrona (een eerbare, getrouwde vrouw) gaan gedragen: ze moest eenvoudig, kuis, trouw en volgzaam zijn, haar rol als vrouw en moeder perfect uitvoeren, en de eendracht en harmonie binnen haar gezin bewaken. Haar politieke rol werd door de Senaat niet weggemoffeld, hoewel dit makkelijk had gekund door te doen alsof Tiberius zèlf wilde dat Plancina werd vrijgesproken. Dio[28] vermeldt twee uitspraken van haar: "Ooit, toen enkele naakte mannen haar ontmoetten en ten gevolge daarvan ter dood waren veroordeeld, redde zij hun leven door te zeggen dat voor een kuise vrouw zulke mannen op geen enkele wijze verschillen van standbeelden. Tras … Munten en talrijke standbeelden van haar die over het hele rijk zijn teruggevonden tonen de enorme populariteit van Livia aan. [4] Het verkleinwoord 'Drusilla', dat men vaak aantreft in haar naam, doet vermoeden dat zij een oudere zus had. [16] Deze beschikkingen stonden haar toe haar status en macht ook na Augustus' dood te blijven handhaven, onder de naam Julia Augusta. Avus eius a matre Marcus Aufidius Lurco tribunus plebis erat. At the end of January in the year 58 BC my father waited with fellow senators who had gathered to witness my birth. krijgt veel aandacht in het moderne onderzoek. verleende Octavianus zijn zus Octavia Thurina minor samen met Livia de ongekende eer om vrijgesteld te zijn van de tutela (voogdij) van hun echtgenoot, de sacrosanctitas (onaantastbaarheid) van een tribunus plebis en wijdde standbeelden aan hen op publieke plaatsen. [11] Een voor een stierven alle zonen van Julia en Marcus Agrippa: eerst Lucius en vervolgens Gaius, die Augustus als zijn zonen had geadopteerd om zijn beoogde opvolgers te zijn. Volgens de ideologie hoorde een vrouw immers trouw en gehoorzaam te zijn, en hoorde zij zich in haar gedrag volledig ondergeschikt te tonen aan haar man. Zo werd zijzelf ook een symbool voor trouw en andere traditionele vrouwendeugden. Sacrosanctitas was een recht dat normaal gesproken alleen mannen kregen die een politieke functie (nl. Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 19 dec 2020 om 02:22. - 29 c.e. stond Tiberius zijn moeder toe dat ze tussen de Vestaalse maagden kon zetelen in het theater. Livia Drusilla (Romeins keizerin ; 58 v.Chr.-ca. Daarnaast was ze ook nog eens onmetelijk rijk, onder andere door te erven van haar echtgenoot en van de Joodse prinses Salomé I.[3]. Tacitus, Suetonius en Cassius Dio, die elk wel haar kwaliteiten erkennen, stellen haar voor als een gifmengende stiefmoeder en een manipulatieve echtgenote. De porticus was gebouwd op de plek waar eerst een enorme villa met privé-zwembad en uitkijktoren van een zeer rijke Romein had gestaan, en eromheen lagen nog steeds allerlei extravagant chique aangelegde privé-tuinen. Deze informatie is onderdeel van van op Genealogie Online. J.-C.), d’abord en Sicile auprès de Sextus Pompée, puis en Grèce, avant de retourner à Rome à l’occasion de la paix de Brindes, signée entre César Octavien et Marc Antoine en 39 av. Pisone patre' (1996). Nadat het College van Pontifices - waarvan Octavianus zelf lid van was - had geoordeeld dat er geen bezwaar was tegen het huwelijk, trouwden Octavianus en Livia op 17 januari, zonder de traditionele wachttijd in acht te nemen. Haar vader pleegde, samen met Gaius Cassius Longinus en Marcus Iunius Brutus, zelfmoord na de slag bij Philippi, maar haar echtgenoot ging door met het bevechten van Octavianus, nu ten gunste van Marcus Antonius en diens broer. Aan een Senaatsbesluit dat in de jaren tachtig in het zuiden van Spanje gevonden is, is echter duidelijk te zien dat haar publieke optreden nog veel verder ging dan deze ´ceremoniële´ rol in de propaganda: Livia bemoeide zich ook actief met politieke zaken, en - wat nog opvallender is - dit werd klaarblijkelijk ook geaccepteerd. [10] Deze porticus moest het Romeinse ideaal van soberheid voorstellen en stond open voor het publiek. Volgens hem zou ze zelfs een moord hebben begaan. Zij droeg noch buitensporige juwelen, noch pretentieuze kostuums, zij zorgde voor het huisgezin en haar echtgenoot (dikwijls zijn kleren zelf makend) en zij lette niet op zijn beruchte slippertjes, als immer trouwe en toegewijde echtgenote. Aan de andere kant zijn er echter heel negatieve verhalen over haar geschreven, onder andere door Tacitus die haar portretteert als een sluwe vrouw die er niet voor terugdeinsde om via intriges en misdaden haar zin door te drijven. Deze zuilengalerij, met daarin een kunstcollectie en een binnentuin, werd door Livia en haar zoon Tiberius in 7 v. Chr. e. 58. január 30. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected. Waar Augustus slechts de vader van één dochter was (Julia Caesaris maior bij Scribonia), zou Livia al gauw een ambitieuze moeder blijken te zijn en ze begon vrij spoedig met haar eigen zonen, Tiberius en Drusus, te helpen bij het verwerven van machtsposities. In 7 v.Chr. - Hillard, T., 'On the stage, behind the curtain: images of politically active women in the late Republic', in: Garlick, B., Dixon, S., Allen, P., 'Stereotypes of women in power. Velleius komt tot de conclusie dat Livia een 'zeer buitengewone vrouw' was die meer op goden dan op mensen leek (per omnia deis quam hominibus similior femina, 2.130). Livia's Family and Marriages . Door zich op deze manier te laten portretteren, gaf Livia te kennen dat zij de extravagante en ingewikkelde kapsels met allerlei tierelantijnen die populair waren afwees, en dat zij een terugkeer naar de eenvoud van de Republiek en de traditionele rollen die vrouwen daarin hadden gewenst achtte. Livia Drusilla, de gemalin van den Romeinschen keizer Augustus, was de dochter van Lucius Livius Drusus Claudianus, een zoon van Appius Claudius Pulcher, die door adoptie (aanneming tot zoon) uit het geslacht der Claudiërs in dat der Liviërs was overgegaan en, in 43 vóór Chr. ; mortua anno 29 p.C.n. Zoals haar echtgenoot Augustus een rolmodel werd voor de latere keizers, zou zij dat worden voor de keizerinnen. Livia was moeder van de latere princeps Tiberius en van Drusus, een belangrijk generaal. Vooral wat voor rol ze dan speelde bij deze scheiding, evenals bij die van Vipsania Agrippina en Tiberius in 12 v.Chr. werd telkens wanneer zij een toneel bijwoonde een zetel tussen de Vestaalse maagden voor haar vrijgehouden[30] en dit werd mogelijk zelfs gezien als eerder een eer voor de Vestalinnen dan voor Livia.[31]. Het gerucht deed de ronde dat toen Marcellus, de neef van Augustus, in 23 stierf, hij geen natuurlijke dood was gestorven en dat Livia erachter zat. "[9] Het belang om de patricische Claudii te winnen voor Octavianus' zaak en het politieke overleven van de Claudii Nerones zijn waarschijnlijk rationelere verklaringen voor het snelle huwelijk. Tacitus[12] laat duidelijk doorschemeren dat Livia niet geheel onschuldig was aan deze doden en Cassius Dio[13] vermeldt ook dergelijke geruchten, maar Suetonius, die gewoonlijk roddels niet schuwt en die toegang had tot officiële documenten, herhaalt de geruchten niet. 58 b.c.e . foaf: familyName foaf: givenName Dit laatste zou haar opnieuw worden verleend in 9 v.Chr. Antieke historici noemen als een van de redenen dat Tiberius zich terugtrok op Capri zijn onvermogen om Livia nog langer te verdragen. Livia Drusilla stierf eenzaam in 29 n.Chr en is begraven mausoleum van Augustus. Het is in een soort simpele knot, een 'nodus', naar achteren gebonden. Hierbij was Livia voor Augustus onmisbaar, omdat zij de verbindende schakel tussen de beide families was. Een vrouw mocht zich niet bemoeien met politieke zaken en hoorde niet in het openbaar op te treden; het openbare leven werd gezien als een zaak voor mannen. Ze was betovergrootmoeder van Nero, zoon van Julia Agrippina minor en princeps na de dood van Claudius. en werd kort daarop door de Senaat vergoddelijkt. ), keerde Livia en haar gezin terug naar Rome, waar zij in 39 v.Chr. Livia is ook in gedramatiseerde vorm opgevoerd in de HBO/BBC-serie Rome. Hij had bovendien majesteitsschennis begaan door te weigeren de inmiddels vergoddelijkte Augustus te eren. Dio[21] vertelt ons dat Tiberius Livia reeds hartgrondig haatte ten tijde van zijn aanvaarding van het principaat. 32 (1986), 78-105. Livia Drusilla was de vrouw van de eerste keizer van het Romeinse Rijk, Augustus. Zo vertelt Tacitus[32] dat zij "de oude Augustus stevig onder controle had — zelfs zozeer dat hij zijn enige overgebleven kleinzoon naar het eiland Planasia verbande". Ook portretbustes werden gebruikt om te laten zien dat Livia een perfecte, traditionele Romeinse vrouw was. [18] Een inscriptie uit 22 n.Chr. Meer informatie over Livia kun je vinden in: - Eck, W., Caballos, A., en Fernández, F. Ze vormden als het ware een voorbeeld van de mos maiorum (voorouderlijke zeden). Ze was grootmoeder van de mogelijke troonopvolgers onder Tiberius, Germanicus, zoon van Drusus, en Drusus minor, zoon van Tiberius. Hij stuurde Caligula om de begrafenisrede te verzorgen. Geen enkele vrouw in het Romeinse Rijk had eerder een invloed gehad die zo groot en ook nog algemeen geaccepteerd was, en daarmee was Livia voor haar tijd een unieke vrouw. Het Senaatsbesluit dat op de gevonden inscriptie wordt weergegeven, veroordeelt een man die ernstige misdaden zou hebben begaan toen hij door keizer Tiberius naar de provincie Syria uitgezonden was. Haar vader, die geboren was als Appius Claudius Pulcher, was als kind geadopteerd door Marcus Livius Drusus minor, waardoor Livia niet enkel door bloed tot de patricische Claudii behoorde, maar door adoptie van haar vader ook tot de voorname Livii. Octavianus liet zich in 39 v.Chr. Dat waren in die tijd de beste en meest gebruikte propaganda-middelen, omdat zij het grootste publiek bereikten. - Rome, 29 n.Chr. Supportive of her husbands reform policies, as well as turning a blind eye to his infidelities, she served the empire as a symbol of the loyal Roman wife, yet behind the scenes at the imperial court, she spent muc… paradiso indonesia; opening giordania; tesori nascosti nella corea del sud; emozioni in oman; emozioni in giordania gruppo; thailandia – minitour malacca siamese had verkregen, was sacrosanctitas, de onschend-baarheid van een volkstribuun. Volgens velen was zij de machtigste vrouw van Rome rond het begin van onze jaartelling. opnieuw ziek werd en stierf, bleef Tiberius op Capri en zei hij dat hij het te druk had met zijn werk. Schrijf je hier in voor de VvG-nieuwsbrief. [23] Suetonius[24] voegt hier nog het macabere detail aan toe dat "toen zij stierf... na vele dagen te hebben gewacht, tijdens dewelke hij [d.i. LV 22.2; LVI 30, hij vermeldt vergiftigde vijgen. Nog minder geloofwaardig is de roddel vermeld door Tacitus[14] en Cassius Dio[15] dat Livia Augustus' dood op haar geweten had.[d]. Door haar kleinzoon keizer Claudius kreeg ze jaren later de titel Diva Augusta (Vergoddelijkte Augusta) Wat vond men van Livia: Wat men van Livia vond ligt verspreid. Zij werkte zelf ook mee aan deze propaganda, bijvoorbeeld door het altaar voor Concordia te wijden. She was married on August 4, 2000 in First,Forced Divorce,British Columbia,Canada to Tiberius Claudius Nero, they had 2 children. Aan de hand van haar jaar van overlijden (29 n.Chr. Romae), fuit tertia et dilectissima Octaviani Augusti uxor. Om zijn macht toch aan Tiberius door te kunnen geven, was het noodzakelijk dat hij zijn eigen familietak en de familie van de Claudii, waartoe Tiberius behoorde, als één hecht geheel presenteerde aan de buitenwereld. Vooral haar rol met betrekking tot de scheiding van haar eerste echtgenoot, vader van Tiberius, in 39/38 v.Chr. Unsettled Life. Livia, a member of the Roman nobility, played a major role in the foundation of the Julio-Claudian dynasty. op de plaats waar vroeger het huis van Vedius Pollio stond - ingewijd. Bij Velleius Paterculus (Vell. Livia Drusilla, also called (from ad 14) Julia Augusta, (born January 30, 58 bc —died ad 29), Caesar Augustus’s devoted and influential wife who counseled him on affairs of state and who, in her efforts to secure the imperial succession for her son Tiberius, was reputed to have caused the deaths of many of his rivals, including Marcus Claudius Marcellus, Gaius and Lucius Caesar, Agrippa Postumus, and … Sommige literaire bronnen zijn erg positief: Seneca noemt haar bijvoorbeeld een maxima femina, een zeer hoogstaande vrouw (in: Ad Marciam de consolatione 3.4). Een standbeeld van haar werd opgesteld in de tempel van Augustus samen met die van haar echtgenoten, er werden paardenrennen ter ere van haar gehouden en vrouwen moesten haar vernoemen in hun eden. door Claudius vergoddelijkt, waarbij deze ook haar titel Augusta erkende. In de veelgelezen roman van Robert Graves I, Claudius, wordt Livia geportretteerd als een complotterend politiek brein, om Tiberius aan de macht te brengen en hem die macht te doen handhaven zodra hij deze in handen heeft. Diva Augusta (Vergoddelijkte Augusta) genoemd, ontving zij een door olifanten getrokken strijdwagen om haar beeld naar alle publieke spelen te vervoeren. L ivia Drusilla II was de vrouw van de machtige Romeinse keizer Augustus. Zij was een centrale figuur in de Julisch-Claudische dynastie (met elke keizer van deze dynastie was ze wel op een of andere manier verwant) en was de first lady van het Imperium Romanum. ), die na de dood van haar man in 14 n.Chr. Livia oefende onofficieel een zeer reële macht uit in Rome, waarbij ze een man die voor verraad veroordeeld was, naar eigen goeddunken kon vrijlaten. steeds vaker op dit "mannenterrein" getreden. Augustus stierf op 19 augustus 14 n.Chr. Cass. Er zijn dan ook naast dit propagandistische ideaalbeeld heel andere beelden van Livia geschetst, die onderling sterk verschillen. Maar omdat dit huwelijk nog voor Agrippa's opkomst als beoogd opvolger plaatsvond, menen sommigen dat het eerder Octavianus is geweest die dit huwelijk heeft gearrangeerd om zijn banden aan te halen met. Haar tegenspreken werd vanaf 20 n.Chr. Ze heeft geleefd tot 29 na Christus. ", Mettertijd echter en door haar weduwschap, traden een trotsheid en een openlijk verlangen naar macht en publieke statussymbolen meer en meer op de voorgrond.